Pravilna prehrana PRAVILNA PREHRANA 

 Predškolsko razdoblje je vrijeme intenzivnog rasta i razvoja djeteta, a pravila prehrana jedan je od ključnih faktora djetetova kvalitetnog i cjelovitog rasta i razvoja. Osim izravnog učinka na rast, kognitivni i fizički razvoj, prehrana može utjecati na pojavu određenih patoloških promjena kao i na pojavu kroničnih bolesti u odrasloj dobi. Također, djetinjstvo je vrijeme kada se formiraju prehrambene navike koje će pojedinac nositi cijeli život.

Prehrana se provodi prema važećim prehrambenim standardima i normativima koji su određeni Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima.

  CILJ PRAVILNE PREHRANE:

• razvijanje zdravih/pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi
• promicanje pravilne prehrane
• unapređenje kvalitete prehrane s ciljem održavanja dobrog zdravlja i sprečavanja bolesti uzročno povezanih s načinom prehrane
• usvajanje zdravih stilova življenja i
• pozitivnih stavova o očuvanju i unaprjeđenju osobnog zdravlja i zdravlja nacije

Vrtić je zapravo dinamičan i otvoreni sustav koji usvaja i prihvaća mišljenja mnogih stručnjaka, a sve u cilju razvoja djeteta kao zdrave jedinke. Može se reći da je od velike važnosti prilikom planiranja prehrane timski pristup koji podrazumijeva određivanje radnih uloga svakoga pojedinca u tome procesu.

 
                                    "Neka vaša hrana bude lijek, a vaš lijek vaša hrana."
                                                                     Hipokrat

 
                                                                                                                                                           
                                                                                                    Zdravstvena voditeljica
                                                                                       Antonija Cipurić univ.bacc.med.techn.

 
Ispiši stranicu